Utrecht University (logo) (logo)
Universitair Medisch Centrum Utrecht (logo)
You are here: Home > Research > Research groups > UMC Utrecht > Houwen

R.H.J. (Roderick) Houwen, PhD

Monday 10 April 2017

UMC Utrecht, Pediatrics
Department of Gastroenterology & Hepatology


Contact
E-mail: r.houwen@umcutrecht.nl
Website: UMC Utrecht


PhD theses